Møter og besøk

Planlagte møter

4. – 5. juni 2024

18. – 19. juni 2024

Gjennomførte møter og besøk

23. – 24. april 2024, Quality Hotel Augustin, Trondheim

I etterkant av besøkene hos St. Olavs Hospital HF og Trondheim fengsel ble det avholdt et ordinært utvalgsmøte.

23. april 2024, Trondheim fengsel avdeling Leira, Trondheim

Utvalget besøkte Trondheim fengsel avdeling Leira. Under besøket fikk utvalget en orientering om forholdene for de innsatte, og om hvordan avdelingen jobber med å sikre progresjon i straffegjennomføringen. Videre fikk utvalget en omvisning i avdelingen. Det ble avholdt et møte med en forvaringsdømt, som delte sine erfaringer og synspunkter med utvalget.

22. april 2024, St. Olavs Hospital, Trondheim

Utvalget besøkte St. Olavs Hospital HF. Under besøket fikk utvalget blant annet en presentasjon av avdelingen for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, og en omvisning i den nye regionale sikkerhetsavdelingen. Utvalget hadde også et møte med den sentrale fagenheten for tvungen omsorg.

20. mars 2024, Regjeringskvartalet, Oslo

Utvalget inviterte interesseorganisasjoner og kompetanse- og forskningsmiljøer til et innspillsmøte i Oslo. Formålet med møtet var å legge til rette for at organisasjonene og miljøene kunne gi uttrykk for sine syn på kjernespørsmål i utvalgets mandat. Av plasshensyn var det bare de inviterte virksomhetene som kunne delta fysisk på møtet. Møtet ble ledet av Anne Grosvold.

Innspillsmøtet ble strømmet via utvalgets hjemmeside. Strømmingen var åpen for alle. 

27. – 28. februar 2024, Riksmeklerens kontor, Oslo

Barneombud Inga Bejer Engh holdt et innlegg der hun beskrev situasjonen for barn og unge som er frihetsberøvet på grunn av en straffbar handling.

12. – 13. februar 2024, Klinikk sikkerhetspsykiatri Sandviken, Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel (ungdomsenheten), Bergen

Utvalget besøkte Klinikk sikkerhetspsykiatri Sandviken, Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel (ungdomsenheten).

23. – 24. januar 2024, Regjeringskvartalet og Ila fengsel og forvaringsanstalt, Oslo og Bærum

Førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre ved Oslo statsadvokatembete fortsatte presentasjonen om særreaksjonene, som hun holdt for utvalget i desember. Hun utvidet presentasjonen slik at den også handlet om påtalemyndighetens rolle i saker om forvaring.

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet holdt et innlegg om forvaringsordningen.

Utvalget besøkte Ila fengsel og forvaringsanstalt. Besøket bestod blant annet av en omvisning, der det ble gitt informasjon fra ansatte ved ulike avdelinger, og av et møte med representanter for de forvaringsdømte (kontaktutvalget).

5. – 6. desember 2023, Garder kurs- og konferansesenter, Gardermoen

På det femte utvalgsmøtet holdt Sentral fagenhet for tvungen omsorg ved leder Berit Skaale og overlege Karl H. Melle en presentasjon om gjennomføring av dom til tvungen omsorg.

Førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre ved Oslo statsadvokatembete ga en innføring i påtalemyndighetens funksjon og rolle i saker om dom på, og gjennomføring av, en særreaksjon.

Tidligere direktør Jan Fredrik Andersen og seniorrådgiver Jon Ragnar Skotte fra Helsetilsynet, samt direktør Pål Idén fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), holdt innlegg om hva vi kan lære av tidligere erfaringer.

26. – 27. oktober 2023, Riksmeklerens kontor, Oslo

På det fjerde utvalgsmøtet holdt likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon et innlegg om ivaretakelsen av kvinnelige innsattes psykiske helse, sett fra LDOs perspektiv.

Seniorrådgiver Stig Herman Nygård fra Helsedirektoratet og konstituert avdelingsleder for fengselshelsen i Romerike fengsel, Thea Schmidt, holdt en presentasjon om kommunale helse- og omsorgstjenester til innsatte.

4. – 5. oktober 2023, Riksmeklerens kontor, Oslo

På det tredje utvalgsmøtet presenterte assisterende politidirektør Håkon Skulstad, samt politiinspektørene Renate Zimmermann og Patrick Holth Steensby, noen perspektiver fra politiet om alvorlig psykisk syke som kan stå i fare for å begå kriminalitet, samfunnsvern og individvern.

4. – 5. september 2023, Thon hotell, Gardermoen

På det andre utvalgsmøtet takket ekspedisjonssjef Håvard Bekkelund fra Justis- og beredskapsdepartementet utvalgsmedlemmene for å ha påtatt seg oppgaven. Bekkevold redegjorde for bakgrunnen for og forventningene til utvalgsarbeidet.

Sivilombud Hanne Harlem og medarbeider Tonje Ø. Byhre presenterte noen hovedinntrykk fra Sivilombudet når det gjelder gjennomføring av særreaksjoner, forvaring, fengselsstraff og varetekt.

Johan Lothe fra Wayback holdt et innlegg om livet etter soning.

27. juni 2023, digital samling

Det første utvalgsmøtet ble brukt til å bli kjent.