Hjem

Utvalget for strafferettslige reaksjoner og psykisk helse (straffereaksjonsutvalget) ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2023 for å evaluere forvaring, særreaksjonene tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg, og utrede ivaretakelsen av domfelte og innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming. Utvalget ledes av Anne Cathrine Frøstrup.

Utvalget skal avgi utredningen sin i form av en NOU til Justis- og beredskapsministeren og Helse- og omsorgsministeren innen 1. september 2024.

Foran (fra venstre): Hanne Hamsund, Anne Cathrine Frøstrup (leder) og Bjørn Gudbjørgsrud. Bak (fra venstre): Anders Henriksen, Øyvind Holst, Lars-Erik Borge, Maria Sigurjonsdottir. Arne Toft, Per Wilhelmsen, Linda Gröning, Ragnhild Johansen og Anita Vatland. Fraværende: Thale Kristine Bostad, Randi Rosenqvist, Tonje Sandal og Leif-Magne Vister.

Innspill til utvalget

Alle som ønsker det, kan gi innspill til utvalget via hjemmesiden. Henvendelser som sendes inn via hjemmesiden vil ikke bli besvart.

Alle innspill til utvalget er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert. Utvalget vil også journalføre innspillene.

Andre henvendelser eller spørsmål

Andre henvendelser eller spørsmål til utvalget kan sendes til: Straffereaksjonsutvalget@jd.dep.no.

Utvalget takker for et engasjerende innspillsmøte 20. mars 2024

Utvalget inviterte interesseorganisasjoner og kompetanse- og forskningsmiljøer til et innspillsmøte i Oslo 20. mars 2024. Formålet med møtet var å legge til rette for at organisasjonene og miljøene kunne gi uttrykk for sine syn på kjernespørsmål i utvalgets mandat. Av plasshensyn var det bare de inviterte virksomhetene som kunne delta fysisk på møtet. Innspillsmøtet ble strømmet via utvalgets hjemmeside, og strømmingen var åpen for alle.

Utvalget vil takke alle som deltok på møtet, og som delte sine erfaringer og synspunkter med utvalget. Utvalget vil ta disse synspunktene med seg i det videre arbeidet.